Transitiemanagement

Rebels visie op transitie? De huidige marktsystemen kraken in hun voegen en lopen op hun laatste benen. De tijd is rijp voor grootschalige marktveranderingen.

Zowel publieke als private partijen zullen mee moeten gaan in grootschalige veranderingen. Dat gaat pijn doen, maar: no pain, no gain. Wij versterken deze duurzaamheidsbeweging door structurele veranderingen tot stand te brengen in zowel processen, structuren als in de mindset van medewerkers. Door ook dat laatste mee te nemen creëert Rebel continuïteit en versnelling.

Hoe dan?

Transities zijn complex en een belangrijk onderdeel van transitiemanagement is het in kaart brengen van belangen van betrokken publieke en private partijen. Zodra we dit in kaart hebben, versnellen we vanuit een onafhankelijke positie het transitieproces. Dat doen we onder meer door het organiseren van de samenwerking; we zetten gecontroleerde experimenten op, creëren bestuurlijk draagvlak & commitment, en ontwikkelen innovatieve financiering en business cases. Onze interventies en onafhankelijkheid bieden de betrokken partijen flexibiliteit: ze leren op strategische wijze om te gaan met nieuwe invloeden en bewegingen van partijen.

Onze kracht ligt in het tot stand brengen van nieuwe combinaties van partijen en het zakelijk vormgeven van deze nieuwe samenwerkingsvormen. Dit is nodig voor het versnellen van innovatie.

Samenwerking

Het spannende van een transitie is dat er winnaars en verliezers zijn. Wie zijn de koplopers die in staat zijn mee te bewegen? Welke partijen houden vast aan het bestaande systeem en verliezen langzaam hun grip op de markt?

Samenwerken tussen veranderingsgezinde regimespelers en nichespelers is essentieel voor het succes van de transitie. Door met deze beide typen spelers samen te werken aan het nieuwe systeem, zorgen wij dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Het realiseren van een nieuw systeem, lukt namelijk alleen als iedereen – publiek en privaat – met een frisse blik naar de oude situatie kijkt. Vanuit dit nieuwe beeld ontstaat ruimte voor nieuwe producten, ondersteunende infrastructuur, en andere vormen van samenwerking.

Wij organiseren niet alleen de samenwerking maar nemen ook individuele partijen mee. We ondersteunen hen bij strategievorming en creëren readiness en innovatief vermogen bij medewerkers zodat zij met vertrouwen de transitie ingaan.

strategie en mindset

Meenemen individuele – publieke en private – partijen

Bedrijven hechten steeds meer belang aan lange-termijn waardecreatie, waarbij financiële en niet financiële waarde samengaan. Soms gedreven door druk vanuit de samenleving, soms vanuit intrinsieke motivatie of innovatiedrang.

We ondersteunen hen met de cijfermatige onderbouwing hiervan, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van innovatieve businesscases. Maar om organisaties echt van ambitie naar impact te brengen werken we ook aan de ‘zachte’ kant. In iedere stap nemen we de medewerkers mee – actief als deelnemer én als boodschapper naar de organisatie. We zijn aanjagers die de kennis die in de organisatie aanwezig is activeren en katalyseren. Want waarom zou je betalen voor wat je zelf in huis hebt?

We creëren momentum voor verandering. Door kaders te scheppen, structuur aan te brengen en systemen te ontwikkelen. Alles samen met de medewerkers.

Deze nieuwe waardepropositie verbinden we aan partijen binnen en buiten ons netwerk en helpen daarbij dit te vertalen in nieuwe business. Zo streven we naar voor(ui)tgang. want ‘If you do what you always did, you will get what you always got’.

Maak kennis met het team