Energiestrategie en -beleid én de vertaling naar concrete acties

Overheden en het bedrijfsleven staan aan de lat om de energietransitie gezamenlijk vorm te geven. Van de gemeente tot aan het Rijk is er een publieke taak om de omstandigheden te creëren waarin iedereen kan verduurzamen.

In het kort

Burgers moeten letterlijk niet in de kou komen te staan. Dat betekent dat iedereen de mogelijkheden moet hebben om te verduurzamen én dat iedereen deelgenoot kan worden in duurzame projecten in de directe omgeving. Ook moeten overheden de energietransitie ook voor de eigen activiteiten (gebouwen, areaal, operaties) nog waarmaken.

De energietransitie wordt door het bedrijfsleven gelukkig ook steeds meer omarmt. Bedrijven – of ze nou in de energietransitie actief zijn of er enkel zijdelings mee te maken hebben – zien ook steeds meer de noodzaak én de kansen die de energietransitie biedt. Of het nu gaat om het verdienpotentieel, de meerwaarde voor bijvoorbeeld een duurzamer imago of goed werkgeverschap, of anticiperen op de knelpunten in de eigen bedrijfsvoering (kosten, leveringszekerheid, uitbreidingsmogelijkheden). De energietransitie raakt ons uiteindelijk allemaal.

Wij helpen met advies, implementatie en realisatie in de volle breedte van de energietransitie. Of het nu gaat om een lange termijnstrategie of het oplossen van specifieke dilemma’s. Hieronder een greep uit de vragen die we graag voor en met onze klanten oplossen.

Zoeken en concretiseren: de energietransitie handen en voeten geven

De energietransitie is veelomvattend en daarom is het antwoord op wat je zelf kunt of zou moeten doen niet altijd zo eenvoudig. Moet je als decentrale overheid zelf de regie nemen of zelfs investeren in de energietransitie? Of moet je juist vooral goede voorwaarden scheppen richting bedrijven en instellingen? Moet je als Rijksoverheid het ‘hoe’ voorschrijven of laat je dit met de juiste prikkels aan de markt over? Op welke wijze kan ik het beste mijn positie als aanbestedende dienst, concessieverlener, vergunningverlener of handhavende instantie inzetten om ‘Parijs’ te realiseren? Welke strategie voor de lange termijn hanteer ik als bedrijf om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, kwetsbaarheid voor hoge energiekosten te reduceren én mijn bedrijf in een concurrerende omgeving overeind te houden?

Rebel kan helpen met die zoektocht en – bovenal – deze concreet vertalen naar beleid, aanbestedingsstrategie of businessplan. We helpen overheden maximale maatschappelijke waarde te vinden en dit te vertalen naar concrete acties. De energietransitie staat wat ons betreft ook niet op zichzelf. De samenhang en afhankelijkheid met andere (duurzame) thema’s zoals de circulaire economie, flora en fauna en sociale waarden is groot. Die integrale blik brengen wij in waar nodig. Tegelijkertijd beseffen we ons maar al te goed dat de energietransitie an sich al complex genoeg is. We helpen bedrijven met hun bedrijfsstrategie en het identificeren van baten (financieel en maatschappelijk) en risico’s. We begeleiden ze daarnaast ook in het vertalen van hun strategie en operatie naar concrete tenderbiedingen, proposities en financieringsaanvragen.

 

 

Bekostigen en financieren: maximaal maatschappelijk én financieel rendement

Rebel ondersteunt diverse overheden (van gemeente tot EU) en bedrijven (van MKB tot multinational) met de inzet van slim financieel instrumentarium om beleidsdoelstellingen te realiseren op energiegebied. Voor het Rijk (o.a. nationaal warmtefonds), voor provincies en gemeenten (20+ projecten) hebben wij resolverende fondsen opgezet van waaruit voor miljarden is geïnvesteerd in energiebesparing, duurzame opwek en gerelateerde innovaties.  Wij kunnen helpen bij de overwegingen aan de voorkant (Wil ik een fonds? Is een fonds het beste instrument? Waar komen de middelen vandaan? Hoe werkt dit?), maar ook bij herijken of evalueren van het instrumentarium. Veel fondsen die wij hebben opgezet worden op dit moment geco-financiert met privaat of Europees geld. Wij staren ons niet blind op het fondsinstrument, maar zetten dit af tegen alternatieve instrumenten zoals subsidiestructuren of wettelijke verplichtingen.

Participeren: iedereen mee laten doen

Hoewel de energietransitie momenteel een financieel interessante propositie kan zijn, betekent dat nog niet automatisch dat iedereen hiervan kan profiteren. Wij helpen bij het vormgeven van verschillende vormen van participatie om te zorgen dat ook daadwerkelijk iedereen in de buurt van bijvoorbeeld een wind- of zonnepark kan profiteren in plaats van enkel de lasten te ervaren.  Dit doen we voor iedereen: niet alleen voor de happy few die zich dat makkelijk kunnen veroorloven. Evenwicht creëren we door ons niet alleen op feitelijk eigendom te richten, maar ook door te borgen dat iedereen kan meeprofiteren in de vorm van investeringen in de wijk, investeringen in energiebesparing of door bij te dragen aan de aanpak om energiearmoede tegen te gaan. Met trots kijken wij terug op projecten waar een eerlijke verdeling wordt gerealiseerd tussen ontwikkelaars, coöperaties en burgers. Wij maken zakelijkheid, maatschappelijke doelstellingen, draagvlak en financierbaarheid concreet.

Realiseren: geen woorden maar daden 

Zoeken, uitvinden en dromen mag, maar uiteindelijk moet er ook gerealiseerd worden. Rebel kan financieel geheel ontzorgen tot en met realisatie van het project: businesscases ontwikkelen, mijlpalen uitzetten, subsidies aanvragen, publieke financiering of bankfinanciering regelen, risico’s inzichtelijk maken, afspraken met leveranciers maken en output specificeren. Vanuit een langetermijnstrategie zetten we op korte termijn stappen. We zetten projecten neer waar met trots naar gekeken kan worden: zowel vanuit maatschappelijk als vanuit financieel perspectief.

C

Chat met onze energiestrategie en -beleid Rebel

gerelateerde projecten

onze experts