Toekomstscenario’s voor de Nederlandse afvalverbrandingsmarkt

Gerealiseerd in Nederland

Toekomstscenario's voor de Nederlandse afvalverbrandingsmarkt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is het Nederlandse ministerie dat verantwoordelijk is voor de transitie naar een circulaire economie en de ontwikkeling van een duurzame afvalbeheersector.

Uitdaging

Het traject ‘Toekomstige agenda voor de transitie van afvalbeheer naar een circulaire economie’ moet leiden tot overeenstemming over een gezamenlijke agenda met toezeggingen aan concrete langetermijndoelstellingen voor een circulaire economie waaraan het ministerie van IenW, de Vereniging Afvalbedrijven en haar leden zich committeren. Volledige circulariteit, investering in recycling en een tijdpad voor de uitfasering van afvalverbranding en stortplaatsen in Nederland, moeten punten zijn op deze toekomstige agenda.

Aanpak

Rebel ondersteunt het ministerie van IenW in dit traject. Een onderdeel van onze opdracht is de modellering, analyse en rapportage van een scenariostudie van vraag en aanbod in de Nederlandse afvalverbrandingsmarkt. Rebel heeft verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld en doorberekend, op basis van belangrijke ontwikkelingen in de (internationale) afvalverwerkingsmarkt.

Dit deden we in nauwe samenwerking met verschillende ministeries en het bedrijfsleven.

Impact

Een verkenning van toekomstscenario's voor de Nederlandse afvalverbrandingsmarkt, als discussienota behandeld in de Tweede Kamer.