Inleiding

Nederland werkt aan de urgente maatschappelijke opgave om te voorzien in voldoende woningen voor de groeiende bevolking. Woningen die bovendien betaalbaar moeten zijn. Rebel zet zich op alle niveaus in om de versnelling in de woningbouwproductie waar te maken.  

Onderstaand een beknopt overzicht van de projecten die we hebben gedaan om de woningbouw te versnellen. Als Rebel vinden we het belangrijk om vernieuwing te blijven doorvoeren in complexe materie en daarom richten we onze aandacht op de urgente opgaven van nu, maar kijken we ook naar wat er op ons af komt.  

Stijgende rentes, oplopende materiaalkosten, hoge energiekosten en beperkte beschikbaarheid van financiering dreigen de hele versnellingsoperatie een heel stuk moeilijker te maken. Terwijl de woondeals worden gesloten, de rijksoverheid op veel plaatsen onrendabele toppen heeft afgedekt, en gemeentebesturen meer dan ooit in de actiestand staan, steekt er een conjuncturele tegenwind op. Hoe ga je daarmee om als overheid en als marktpartij?  

Advies aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Rebel adviseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij het maken van het ‘Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw’. Op 19 januari 2023 stuurde minister Hugo de Jonge het plan van aanpak aan de tweede kamer.

Een beknopte versie van ons advies is nu gepubliceerd in het tijdschrift Grondzaken en Gebiedsontwikkeling (Sdu).

Lees het hele artikel hier

Versnellen van de woningbouwproductie: een Rebelse blik vooruit

In dit interview met Rebels Damo Holt en Rob van Kalmthout doen we een poging om de huidige situatie te doorgronden en aan de hand daarvan blikken we vooruit: welke maatregelen kunnen overheden en marktpartijen nemen om de bouw van woningen op gang te houden, en zo de tussentijdse resultaten van de versnellingsoperatie om te zetten in het gewenste eindresultaat: nieuwe, betaalbare woningen.

Nieuwsgierig naar onze blik op de toekomst?

Klik hier voor het interview

Klik hier voor het interview

Onze projecten op een rij:

Gerichte investeringen van infra gelden om woningbouw te versnellen

Het kabinet heeft een investeringspakket van bijna 11 mld euro gepresenteerd via het Mobiliteitsfonds en het Nationaal Groeifonds na een jarenlange droogte aan grootschalige Rijksinvesteringen in verstedelijking, woningbouw en bereikbaarheid. Doel is de realisatie van grootschalige woningbouw en daartoe noodzakelijke infrastructuur in de 17 grootste verstedelijkingsopgaven, inclusief een serie van 105 zogeheten Versnellingsprojecten door het hele land. Rebel verzorgt het programma-management alsmede de inhoudelijke en financiële begeleiding.

Fonds betaalbare koop

Hoe behoud je betaalbare koopwoningen binnen een gemeente? Dit kan alleen als het eigendom van deze woningen ook gedeeltelijk in handen is van de gemeente eventueel samen met andere (publieke) partijen. Rebel is door Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gevraagd welke instrumenten er zijn om meer betaalbare koopwoningen te realiseren én te behouden waarvoor de eerste ideeën zijn uitgewerkt in een Fonds betaalbare koop. 

Ontwikkelstrategie en de eerste contracten in een complex herontwikkelingsgebied  

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft Rebel geadviseerd om de rolneming en het ontwikkelproces helderder te maken. Daarnaast hebben we – in een gemeente die passief grondbeleid voert – maatregelen (Wvg) geïnitieerd welke de weg vrijmaakten om met de 2 grootste grondeigenaren een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Zij zullen als gebiedsontwikkelaars gaan acteren in twee grote deelgebieden, totaal duurde dit proces 1 jaar. 

Rode draden uit rapport Versnellen Woningbouw

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Rebel een rapport opgesteld dat de bevindingen van beschikbare onderzoeken en adviestrajecten analyseert in het kader van het Programma Woningbouw, en hieruit de rode draden destilleert. Vervolgens hebben we de beschikbare oplossingsrichtingen gewogen en van prioriteiten voorzien, en vertaalt in het advies aan BZK voor een ‘Actieplan Versnellen’. 

WBI Subsidie, onderbouwing, aanvragen en expert team

In opdracht van het Rijk heeft Rebel een belangrijke rol gespeeld in het opzetten van de Woningbouwimpuls (WBI), de Impulsaanpak Winkelgebieden en in de evaluatie en herziening van de Regeling Aandachtsgroepen. We zijn intensief betrokken bij diverse subsisieregelingen gericht op het versnellen van (woning)bouwprojecten en helpen daarnaast gemeenten bij zowel ondersteuning met subsidieaanvragen als het volledig inzichtelijk en sluitend maken van de business case.  

Meer weten over het versnellen van de woningbouwproductie? Neem contact met ons op