Voorbereiding gunning nationale spoorconcessie in Nederland

Gerealiseerd in Nederland

Voorbereiding gunning nationale spoorconcessie in Nederland

Het spoorvervoer systeem is in het dichtbevolkte en verstedelijkte Nederland een essentieel onderdeel van het mobiliteitssysteem. Rebel is betrokken bij de gunning, evaluatie en verbetering van opeenvolgende Nederlandse spoorconcessies.

Uitdaging

De trein moet binnen het mobiliteitssysteem een zo aantrekkelijk mogelijke optie zijn en tegelijkertijd value for money bieden voor de belastingbetaler. Dat vereist goed nadenken over doelen, kwaliteitseisen en prestatiesturing.

Aanpak

Rebel adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al meer dan een decennium over de wijze waarop publieke doelen kunnen worden behaald door afspraken te maken over te leveren prestaties met de Nederlandse Spoorwegen. We waren diepgaand betrokken bij de opstelling en verlening van de HRN-concessie over de periode 2015-2025. In 2019 evalueerden we in hoeverre de vereiste resultaten waren bereikt. In 2020 hebben we geadviseerd over de te bereiken doelen en de contracteringsstrategie voor de volgende onderhandse concessieverlening waartoe het ministerie heeft besloten.

We onderzochten de uitdagingen waar het spoor voor staat en bundelen onze inzichten uit de vele andere projecten die we in de spoorsector uitvoeren.  We identificeerden de best practices uit de regionale aanbestedingspraktijk en de lessen die we leerden in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Samen met het ministerie als opdrachtgever zochten we afstemming met regionale vervoersautoriteiten en ProRail als infrastructuurbeheerder. Na afronding van deze fase werken we verder aan de opstelling van het programma van eisen. 

Impact

Het realiseren van een concessieverlening proces dat is gebaseerd op kwaliteitsverbetering en zo groot mogelijke publieke waarde.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“Het is fantastisch om te zien dat we met Rebel en onze samenwerkingspartners in staat zijn om de inhoudelijke uitdagingen in spoorsystemen te vertalen naar beleidsmatige opties waar het ministerie daadwerkelijk verder mee kan.”
Internationaal adviseur Rail & Infrastructuur
Stijn Minderhoud