Verduurzaming van de wereldwijde marktleider in productie van diepvries champignons

Gerealiseerd in Nederland

In juli 2023 is EU-wetgeving rondom duurzaamheidsverslaglegging (CSRD) aangenomen. Zo’n 10.000 organisaties, van middelgroot tot groot, worden verplicht om uiterlijk in 2026 met een geïntegreerd verslag te komen. Dit kan voelen als een administratieve verplichting, maar met de juiste insteek biedt het handvatten voor een sterke, toekomstbestendige onderneming.

De uitdaging

Champi’mer is een familiebedrijf met een down-to-earth bedrijfscultuur. Iedereen die er werkt is direct betrokken bij de operatie. De uitdaging was om via een praktische aanpak met de CSRD-vereisten in ons achterhoofd, Champi’mer te laten komen tot inzicht in sterktes & zwaktes en risico’s & kansen, en deze vervolgens uit te laten monden in strategische speerpunten, doelen en actiepunten die via een dashboard gemonitord en bestuurd worden. Kortom, om te komen tot een aanpak die risico’s mitigeert en kansen verzilvert, met verslaglegging als sluitstuk in plaats van als startpunt.

De aanpak

Rebel is gestart met deskresearch: welke milieu-, sociale en governance (ESG) thema’s spelen in de sector? Waar ligt de focus bij concurrenten? Welke thema’s spelen in de keten (van teler tot consument)? Dit werd gevolgd door een rondleiding door de plant om mogelijke thema’s vanuit de productie te identificeren met eigen ogen en oren. Dit resulteerde in een longlist van thema’s.

Deze vormden mede uitgangspunt voor een aantal gesprekken met medewerkers uit uiteenlopende afdelingen en gesprekken met leveranciers en klanten. We spraken over sterktes en zwaktes en over kansen en bedreigingen. Medewerkers deelden open hun visie op verduurzaming, we ervoeren energie om stappen te maken. Het primaire doel van onze aanpak: vanaf de eerste stap mensen meenemen om koste wat het kost het ‘not invented here’ syndroom te voorkomen.

Resultaat van het voorgaande was een helder beeld van de voor Champi’mer materiele thema’s en bovenal een aantal uiteenlopende aanknopingspunten voor de strategie. Rebel werkte deze uit tot een conceptstrategie met vier strategische lijnen. Tijdens een bijeenkomst met de directie is deze getoetst en aangescherpt.

In de tussentijd hebben we gewerkt aan een dashboard conform de ESRS-richtlijnen van de CSRD. Dit dashboard biedt Champi’mer de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in hoe ze ervoor staan op de voor hen belangrijke (materiele) CSRD thema’s. Hieronder vallen bijvoorbeeld de scope 1, 2 en 3 emissies, maar ook sociale thema’s zoals ziekteverzuim. De nadruk van het dashboard lag primair op de ESRS-richtlijnen. Het dashboard resulteerde in inzichten als: wat is eigenlijk ons waterverbruik per kg verkochte champignons? En wat zijn onze emissies per euro winst? Champi’mer had aanvullend behoefte aan data die gebruikt konden worden voor dagelijkse sturing, deze data zijn geïntegreerd in een dynamisch dashboard. Dynamisch omdat Champi’mer jaarlijks nieuwe data kan invullen en zo de progressie op de thema’s kan meten. Naast dat dit fijn is voor de eigen bedrijfsvoering, maakt deze monitoring dat laagdrempelig informatie verstrekt kan worden aan klanten. Veel grote afnemers willen – mede door de CSRD – steeds vaker inzicht in de emissies van de producten die zij afnemen, inclusief een beeld van hoe Champi’mer deze in de komende jaren zal reduceren. Dankzij dit project iets waar Champi’mer nu zicht op heeft en mee aan de slag kan voor een nog duurzamere en socialere bedrijfsvoering.

Impact

Strategie en dashboard samen ondersteunen om gefundeerd en gericht te werken naar een sterke toekomstbestendige bedrijfsvoering.

De ervaring van een Rebel

Daadwerkelijke verduurzaming

"Het mooiste is wanneer een dergelijk proces daadwerkelijk beweging richting verduurzaming in de organisatie teweegbrengt. Ik was dan ook erg blij toen de directeur na een half jaar bevestigde dat dit daadwerkelijk het geval was."
Eleonoor Hintzen