privacy statement

 

Bij Rebel vinden we dat we zorgvuldig moeten omgaan met de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld. Daarmee streven we ernaar om de privacy van onze cliënten, bezoekers en ons personeel zo goed mogelijk te waarborgen. In dit privacy statement lees je op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie borgen.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met jouw gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie en andere interne beheeractiviteiten;
 3. Om je te informeren over nieuwe diensten van Rebel;
 4. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 5. Het doen van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 6. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Rebel;
 7. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 8. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 9. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • jij hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Rebel of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Rebel kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Rebel;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen, bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Je kunt je verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vind je verderop in dit privacy statement.

Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Wij werken samen met een aantal externe partijen die werkzaamheden voor ons verrichten. Zoals MailChimp, een tool waarin wij de mailadressen van onze nieuwsbrief-subscribers beheren. Of Magnet.me, een social-mediumplatform waar we vacatures plaatsen waar geïnteresseerden met hun persoonsgegevens kunnen reageren. Voor al deze partijen gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in dit privacy statement zijn opgenomen.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan ons te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan hanteren we als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met ons te sluiten. Indien je geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kun je geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Geven wij gegevens door aan het buitenland?

Jouw gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn sommige van onze leveranciers, groepsonderdelen en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens toch veilig zijn, nemen we in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens, dus net zoals we dat binnen de EU doen. Dit noemen we EU-modelcontracten.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Voor personen die namens ons toegang hebben tot jouw gegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

Wij verlangen dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de partijen die in onze opdracht gegevens verwerken en hebben dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heb je diverse rechten. We lichten deze toe:

Inzagerecht
Je hebt het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
Je hebt het recht je gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege je specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens.

Recht op beperking
Je hebt onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat wij de verwerking van jouw gegevens tijdelijk ‘bevriezen’. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar jij geen verwijdering wenst;
 • Indien wij de gegevens niet langer nodig hebben terwijl je de gegevens wel nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Dit betekent dat je in bepaalde gevallen het recht hebt om ons te vragen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt over te dragen aan jezelf en een andere dienstverlener.

Intrekken van toestemming
Indien wij jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor jou in principe kosteloos behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
We doen ons uiterste best om jouw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van je vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij jou hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken om nader bewijs van je identiteit vragen. Dit doen we om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen je er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat wij aan een verzoek geen gehoor kunnen geven, bijvoorbeeld als jouw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Wij zullen elk verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard (gemotiveerd) aan jou kenbaar gemaakt. Je kunt je, als je het niet daarmee eens bent, tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct-)marketingdoeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen honoreren wij altijd.

Hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming?

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Heb je een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Rebel?

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, stellen we het op prijs om die zo spoedig mogelijk van je te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als je er met ons niet uitkomt, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van het privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Rebel. We adviseren jou daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update.

Heb je vragen?

Je kunt natuurlijk ook altijd aan ons vragen stellen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neem je contact met ons op?

Voor vragen over dit privacy statement en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons kun je contact opnemen met ons secretariaat via info@rebelgroup.com of +31 10 275 59 95.

Aanvullende privacyverklaring m.b.t. onze website

In het kader van onze online dienstverlening leggen wij gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je de website gebruikt om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Hierdoor is het mogelijk dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf dient te verstrekken c.q. dat je deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden je gegevens uitsluitend verwerkt om je identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of omdat je hiermee hebt ingestemd.

Bezoekgegevens
Op onze website www.rebelgroup.com worden algemene bezoekgegevens (geanonimiseerd) bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot individuen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens gebruiken wij om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Cookies

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Your consent applies to the following domains: www.rebelgroup.com

Your current state: Allow all.

Your consent ID: JwAII6sC1V9kcrXfd2KCkPT4rj7+GWr8n4fmzw200i9lnxi1hXiHTw==Consent date: Tuesday, February 14, 2023 at 06:37:43 AM GMT+1

Cookie declaration last updated on 5/11/23 by Cookiebot:

Necessary (3)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
__cf_bm Vimeo This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 day HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 year HTTP Cookie
li_gc LinkedIn Stores the user’s cookie consent state for the current domain 179 days HTTP Cookie

Statistics (12)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
__qca Issuu Collects data on the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. Persistent HTML Local Storage
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 399 days HTTP Cookie
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day HTTP Cookie
_omappvp a.omappapi.com This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. 399 days HTTP Cookie
_omappvs a.omappapi.com This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. 1 day HTTP Cookie
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Used in connection with data-synchronization with third-party analysis service. 29 days HTTP Cookie
ln_or LinkedIn Registers statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. 1 day HTTP Cookie
omVisits www.rebelgroup.com This cookie is used to identify the frequency of visits and how long the visitor is on the website. The cookie is also used to determine how many and which subpages the visitor visits on a website – this information can be used by the website to optimize the domain and its subpages. Persistent HTML Local Storage
omVisitsFirst a.omappapi.com This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors – this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice. Persistent HTML Local Storage
p.gif Adobe Inc. Keeps track of special fonts used on the website for internal analysis. The cookie does not register any visitor data. Session Pixel Tracker
pll_language www.rebelgroup.com This cookie is used to determine the preferred language of the visitor and sets the language accordingly on the website, if possible. 1 year HTTP Cookie
qcSes Issuu Collects data on the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. Session HTML Local Storage

Marketing (11)

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Name Provider Purpose Expiry Type
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months HTTP Cookie
bcookie LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 year HTTP Cookie
bscookie LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 year HTTP Cookie
C Adform Used to check if the user’s browser supports cookies. 30 days HTTP Cookie
fr Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months HTTP Cookie
iutk Issuu Recognises the user’s device and what Issuu documents have been read. 179 days HTTP Cookie
li_sugr LinkedIn Collects data on user behaviour and interaction in order to optimize the website and make advertisement on the website more relevant. 3 months HTTP Cookie
lidc LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 day HTTP Cookie
mc Quantcast Collects data on the user’s visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads. 13 months HTTP Cookie
uid Adform Registers a unique user ID that recognises the user’s browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise display of ads based on the user’s movements and various ad providers’ bids for displaying user ads. 2 months HTTP Cookie
UserMatchHistory LinkedIn Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences. 29 days HTTP Cookie

Rebelgroup.com en andere websites

Op onze website tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.