Tussentijdse review NS-concessie

Gerealiseerd in Nederland

Tussentijdse review NS-concessie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaten heeft aan de NS een concessie verstrekt om treinen op het Nederlandse hoofdrailnet te rijden. Deze concessie kent een looptijd van 10 jaar; halverwege wordt ze geëvalueerd om te onderzoeken of aanpassingen nodig zijn.

Uitdaging

De concessie is zeer complex. Er zijn financiële kaders, prestatie- en informatie indicatoren, en procesafspraken. Daarnaast zijn er additionele, soms politieke, wensen over de dienstverlening. Al deze onderwerpen hangen samen, waardoor ook de evaluatie complex wordt.

Aanpak

We hebben de evaluatie opgedeeld in twee grote onderdelen. Ten eerste hebben we gekeken of in de concessie de publieke doelen bereikt worden. Deze zijn door het Rijk vastgesteld in de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). Deze doelen hebben we geoperationaliseerd door ze te koppelen aan de prestatie- en informatie indicatoren uit de concessie. Hierdoor konden we meten in hoeverre de NS-concessie bijdraagt aan het bereiken van de doelen.

Ten tweede hebben we de praktische werking van de concessie onderzocht. Daarbij hebben we ons met name gefocust op de concessie als sturingsinstrument: kan het ministerie – bijvoorbeeld met bonus-/malusregelingen – ervoor zorgen dat de NS (steeds meer) bijdraagt aan de publieke doelen? En kan bijgestuurd worden als die doelen veranderen?

Impact

We hebben de voor- en nadelen van de concessie in kaart gebracht, zodat het ministerie de komende jaren kan werken aan een geoptimaliseerd raamwerk.