Een andere aanpak voor jongeren in detentie

Gerealiseerd in Nederland

Een andere aanpak voor jongeren in detentie

Een aanpak die beter aansluit bij wat jongeren echt nodig hebben aan behandeling, beveiliging en nazorg. Met de Kleinschalige Voorzieningen Justitiele Jeugd (KVJJ) is een belangrijke stap gezet naar meer maatwerk voor jongeren in detentie.

Uitdaging

De (KVJJ) is een nieuwe manier van vrijheidsbeneming waar preventief gehechte jongeren, jongeren met een jeugddetentie en jongeren met een PIJ-maatregel (in de eindefase) geplaatst kunnen worden. Gesitueerd in de wijk, dichter bij huis, en met een lager beveiligingsniveau. Zo kunnen de positieve elementen in het leven van de jongeren, zoals school, werk en vrije tijd, zo zoveel als mogelijk doorgaan, net als al ingezette hulp en ondersteuning.

De Monitor KVJJ volgt 2 jaar lang of deze nieuwe manier van vrijheidsbeneming goed werkt. Rebel ontwikkelt en voert de KVJJ-monitor uit.

Aanpak

Door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek monitoren we de ontwikkeling van de verschillende KVJJ’s, zowel op organisatorisch (ketensamenwerking, bedrijfsvoering) en inhoudelijk (inzicht in de doelgroep en effecten) gebied. Ook kijken we naar de business case van de KVJJ, en hoe deze geoptimaliseerd kan worden. Een project waarin onze inhoudelijke sectorkennis, veranderkundige en economische kennis en data skills samenkomen.

De KVJJ vormt maar een klein stukje van de hele keten. Onderzoeken wat de werkzame elementen  zijn is veel interessanter dan alleen recidivecijfers bekijken. Het gaat uiteindelijk om de jongeren en hoe zij het best geholpen kunnen worden.” – Nathalie Brocken

Impact

De Monitor vormt een belangrijk element in de continue leer- en verbetercyclus van de KVJJ’s en geeft cijfermatig inzicht en laat zien WAT werkt en HOE het werkt.