Mariahoeve van het gas af

Gerealiseerd in Nederland

Mariahoeve van het gas af

Het vraagstuk waar heel Nederland mee worstelt: hoe brengen we de transitie naar een duurzame warmtevoorziening tot stand? We helpen de gemeente Den Haag met een gebiedsgerichte aanpak om de wijk Mariahoeve te verduurzamen.

Verwarmingsbuizen

Uitdaging

Stakeholders zijn geneigd om bij verduurzaming naar  individuele, gebouwgebonden oplossingen te kijken. Planningen lopen uiteen. Het op de juiste wijze verbinden van stakeholders is essentieel om een nieuw, wenkend duurzaamheidsperspectief te laten ontstaan. Het komen tot kansrijke strategieën ter verduurzaming van Mariahoeve en het opstellen van een handelingsperspectief, is de uitdaging die we samen met de gemeente oppakken.

Aanpak

We brengen op basis van potentiële warmtebronnen en warmteafname de belangrijkste individuele en collectieve verduurzamingsoplossingen in beeld. We analyseren of collectieve oplossingen haalbaar zijn en of deze oplossingen vanuit het perspectief van de verschillende doelgroepen een goed alternatief zijn.  Dit doen we door de haalbaarheid van collectieve oplossingen te vergelijken met individuele oplossingen. Ook toetsen we hoe de kosten zich verhouden tot de huidige kosten van de warmtevoorziening. Rebels kennis over de energiesector en het opstellen van businesscases is hiervoor essentieel.

We zorgen dat binnen de gemeente alle relevante kennis bijeen wordt gebracht. Met de corporaties, VVE’s, bewoners en bedrijven in Mariahoeve wordt het gesprek over verduurzaming aangegaan. Zo ontstaat inzicht in de criteria die zij hanteren voor een warmteoplossing, de rolverdeling tussen stakeholders en de rol van de gemeente in de warmtetransitie van Mariahoeve. Het doorlopen van een goed proces met alle stakeholders is cruciaal om de warmtetransitie te bewerkstelligen. Onze kennis van publiek-private samenwerkingsmodellen komt hierbij goed van pas.

Impact

Met het opstellen van een strategie en handelingsperspectief versnellen we de warmtetransitie in Mariahoeve.