De Dordrechtse Staart groen en gezond

Gerealiseerd in Nederland

De Dordrechtse Staart groen en gezond

Het gebied De Staart in Dordrecht is prachtige gelegen tussen twee rivieren en De Biesbosch. Tegelijkertijd is het een thuisbasis voor industriële bedrijven. Het gebied staat ook voor grote opgaven rond de leefomgeving, publieke gezondheid en sociale cohesie. Groen biedt integrale oplossingen bij deze maatschappelijke uitdagingen. De vraag is: hoe krijg je partijen aan boord en het groen bekostigd?

Uitdaging

De gemeente Dordrecht wil de wijk samen met bewoners en andere stakeholders omtoveren tot een ‘Groene Gezonde Staart’. In de zogeheten Groene Cirkel werken zij samen om projecten te versnellen die de wijk groener en gezonder maken.

Bij een gemeente zijn de budgetten vaak te klein om vergroening serieus aan te pakken. Daarbij komt nog dat vergroening veel afdelingen raakt – klimaatadaptatie, openbare ruimte, gezondheid. Wie is nu precies verantwoordelijk? Inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van groen kan een belangrijke versneller zijn bij dit soort projecten.

Aanpak

Rebel heeft helder in kaart gebracht wat de baten zijn van vergroenen, en bij wie die baten terechtkomen. We rekenden door wat de waarde van de positieve effecten is over 30 jaar. Zo stijgt de vastgoedwaarde, verbetert de mentale gezondheid, neemt de sociale cohesie toe en is er minder arbeidsverlies door ziekte. Met name de hogere arbeidsproductiviteit is een waardevol inzicht, omdat dit vrij direct ten goede komt aan de werkgevers.

Door vergroening te koppelen aan projecten die toch al gepland staan, zoals groot onderhoud, heeft De Cirkel een grotere kans om zijn droombeeld van een groen en gezond woon- en werkgebied, werkelijkheid te maken.

Een voorbeeld is de Haringvlietstraat op De Staart, waar rioolvervanging, aanpak van verontreinigde gronden en het vernieuwen van de bestrating allemaal op stapel staan.

De kans op slagen groeit ook wanneer stakeholders in een vroege fase betrokken worden. Keuzes in deze fase kunnen van grote invloed zijn op het beheer over de lange termijn, en door eisen aan of vanuit het beheer te stellen, wordt het waarschijnlijker dat de verwachte baten op de lange termijn overeind blijven.

Impact

Rebel biedt partijen concrete instrumenten om groen te financieren, waarbij de baten duidelijk en inzichtelijk zijn voor iedereen.