Plan van aanpak voor het investeren in Nederlands drinkwater

Gerealiseerd in Nederland

Plan van aanpak voor het investeren in Nederlands drinkwater

Vitens – Nederland's grootste drinkwaterbedrijf – stelt jaarlijks een investeringsplan (IP) met 10-jarige doorkijk op voor het gehele areaal. Het IP bepaalt niet alleen de investeringsbehoefte maar ook de financieringsbehoefte en moet dus een betrouwbare inschatting weergeven.

Uitdaging

Op basis van Rebel’s eerdere review op de totstandkoming van het IP, heeft Vitens ons ingeschakeld om de kwaliteit van het IP te verbeteren en het proces van het opstellen van het IP te optimaliseren.

Aanpak

Rebel heeft het proces van het opstellen van het IP in kaart gebracht en beoordeeld welke onderdelen verbeterd kunnen worden. Gezamenlijk hebben we het einddoel uitgewerkt om het IP dat in 2023 opgesteld wordt op ‘auditeerbaar niveau’ te brengen. Aan de hand van dit einddoel, hebben we met het Vitens-team gewerkt aan het definiëren van de concrete stappen die nodig zijn om dit te realiseren op het gebied van het proces van opstellen van het IP, de volwassenheid van het assetmanagementsysteem en de kostendeskundigheid en eenheidsprijzen. Vervolgens hebben we  gewerkt aan de implementatie daarvan. Tevens hebben we gezorgd voor draagvlak bij directie en management voor het verbeteringstraject. Bij de afsluiting van deze opdracht hebben we voor alle werkstromen duidelijke roadmaps van activiteiten voor het komende jaar opgesteld.

De snelle creatie van een effectieve samenwerking met het Vitens team was essentieel. Tevens hebben we invulling gegeven aan coaching zodat het team zelfstandig verder kan. Centraal stonden het verkrijgen van draagvlak, bij medewerkers, management en directie en het verkrijgen van actieve medewerking om de veranderdoelstellingen ook op organisatorisch vlak te borgen. Onze inzet was erop gericht om Vitens zo snel als mogelijk in staat te stellen zelfstandig het verbetertraject te implementeren. 

Impact

Verbetering en professionalisatie van het Vitens investeringsplan, het proces van totstandkoming, en de organisatie en medewerkers.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“Er is niets mooiers dan zo nauw samenwerken met een klant dat je als collega's aanvoelt en grote sprongen van verandering realiseert en echte impact levert.”
Directeur
Kimmo Oostermeyer
P

Project Team