Financieringsinstrumenten voor natuurinclusieve woningbouw

Gerealiseerd in Nederland

Financieringsinstrumenten voor natuurinclusieve woningbouw

Een groene leefomgeving komt ons welzijn ten goede, dat zien steeds meer mensen in. Het aanleggen van natuur kost niet alleen geld, het levert ook iets op. Maar zolang niet duidelijk is wat de baten van meer natuur precies zijn, blijft de vraag wie voor de kosten opdraait.

Uitdaging

In de wijk Common Woods, bestaande uit 56 duurzame en energiezuinige woningen, investeren bewoners zelf in het groen van hun omgeving. Schuttingen zijn er niet en in de tuinen worden uitsluitend dezelfde inheemse planten gebruikt. Zo hebben dieren de ruimte en blijft het ecosysteem in evenwicht. Doel is om een wijk te bouwen die CO2-neutraal is, en rijk aan biodiversiteit.

Toch blijft het financieren van groen in woonwijken in de praktijk vaak lastig. Zo is het onduidelijk wat ecosysteemdiensten opleveren, is niet helder wie precies allemaal baat hebben bij natuur en is er weinig inzicht in deze baten. Daarom wordt natuur gezien als kostenpost, en worden partijen niet gevraagd mee te investeren.

Aanpak

Voor de gemeente Amersfoort zocht Rebel uit wat de natuur in de duurzame wijk Common Woods concreet oplevert en hoe de bekostiging en financiering van groen anders kan worden georganiseerd. We drukken daarvoor de baten van groen uit in euro’s: van bomen die CO2 opnemen en mensen minder ziek maken, tot de afname van waterschade door waterdoorlatende bestrating. Bovendien zijn woningen in een groene omgeving meer waard. Deze waardestijging rekenen we door. De toename van biodiversiteit is nog niet in geld uit te drukken. Daarom brengen we samen met een ecoloog de positieve effecten van meer biodiversiteit in kaart, en monitoren we de ecologische situatie over een langere periode. Om het verhaal overtuigend te vertellen visualiseren we dit.

Het op deze manier hard maken van de baten van groen helpt bij het overtuigen van stakeholders en de business case sterker te krijgen.

In de toekomst wil Rebel onderzoeken hoe ook andere effecten in cijfers kunnen worden uitgedrukt. Denk aan de sociale cohesie die toeneemt, als bewoners samen voor de groene leefomgeving zorgen met een buurtkas of een moestuin.

Impact

Rebel biedt partijen concrete instrumenten om groen te financieren, waarbij de baten duidelijk en inzichtelijk zijn voor iedereen.